เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอไอไนน์ จำกัด (Ai9) เป็นบริษัทภายใต้โครงการ NSTDA Startup ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัทเรามีจุดเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นของทีมผู้ก่อตั้งซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย วิศวกรและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มามากกว่า 20 ปี

บริษัทได้รับการสนับสนุนร่วมทุนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเทอราบิท จำกัด เรามีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มให้บริการ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP - Natural Language Processing) และเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech-To-Text) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานในองค์กร

Team

ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์

CEO

ดร.ศิลา ชุณห์วิจิตรา

CTO

สุรีพร กระจง

COO
กิติยา สุริยฉาย
Back-end Developer
ภัทรจิต วงศ์คลัง
Front-end Developer
ภาณุพงศ์ ยางเอน
Back-end Developer
สุจารี ไทยรัตน์
Tester
ธีรภัทร์ ประจำทอง
Mobile Application Developer
สิทธิชัย แซ่เตียว
Front-end Developer
รัชพล เที่ยงรอด
Back-end Engineer